با رصد نقشه‌های هواشناسی از اواخر روز چهارشنبه تا اواخر روز جمعه هشدار بارش رگباری، رعدوبرق، تندباد و تگرگ بصورت نقطه‌ای پیش بینی شده است.با توجه به اصل غافلگیری و تغییرات زیاد اینچنین سامانه هایی ارائه یک پیش بینی دقیق را بسیار مشکل می کند لذا توصیه به آمادگی های لازم است.آنچه می‌توان اعلام کرد […]

با رصد نقشه‌های هواشناسی از اواخر روز چهارشنبه تا اواخر روز جمعه هشدار بارش رگباری، رعدوبرق، تندباد و تگرگ بصورت نقطه‌ای پیش بینی شده است.با توجه به اصل غافلگیری و تغییرات زیاد اینچنین سامانه هایی ارائه یک پیش بینی دقیق را بسیار مشکل می کند لذا توصیه به آمادگی های لازم است.آنچه می‌توان اعلام کرد که این سامانه در مناطق کوهستانی و در روز پنجشنبه فعال تر و قوی‌تر خواهد بود.توصیه می شود از اسکان، تردد در مسیر مسیلها به جد خودداری شود و نصب به رفع نواقصی که باعث بندآمدن مسیرهای آبهای جاری اقدام شود.