با تقویت سامانه های همرفتی و اضافه شدن جریان‌های سیستمی طی ساعات میانه امروز دوشنبه تا اواخر روز چهارشنبه میزان بارش‌ها شدت خواهد گرفت .رعد و برق، تندباد، تگرگ نقطه ای از پیوست‌های این نوع سامانه ها هستند که معمولا خسارت زا هستند.

با تقویت سامانه های همرفتی و اضافه شدن جریان‌های سیستمی طی ساعات میانه امروز دوشنبه تا اواخر روز چهارشنبه میزان بارش‌ها شدت خواهد گرفت .رعد و برق، تندباد، تگرگ نقطه ای از پیوست‌های این نوع سامانه ها هستند که معمولا خسارت زا هستند.

  • منبع خبر : پایگاه خبری تریبون کاشان https://eitaa.com/tribunekashan