مدیرعامل شرکت توانیر: از آنجا که تعیین و تنظیم ساعات کار ادارات در اختیار هیات‌وزیران است، با  اخذ موافقت دولت، ساعات کار ادارات در فاصله  ١۵ خرداد تا ١۵ شهریور از ساعت ۶ صبح تا ١٣ خواهد بود.

مدیرعامل شرکت توانیر: از آنجا که تعیین و تنظیم ساعات کار ادارات در اختیار هیات‌وزیران است، با  اخذ موافقت دولت، ساعات کار ادارات در فاصله  ١۵ خرداد تا ١۵ شهریور از ساعت ۶ صبح تا ١٣ خواهد بود.