توضیح : تریبون حامی نامزدی خاص در انتخابات نیست و صرفا اخبار انتخاباتی منعکس میگردد .

توضیح : تریبون حامی نامزدی خاص در انتخابات نیست و صرفا اخبار انتخاباتی منعکس میگردد .