مدارک لازم برای ثبت نام زمین رایگان دولتی شناسنامه، کارت ملی سرپرست و اعضای خانواده، کدپستی، قبض برق و اجاره نامه است.متقاضیان برای ثبت‌ نام به سایت ثبت نام زمین رایگان (سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن) به آدرس saman.mrud.ir مراجعه کنند.

مدارک لازم برای ثبت نام زمین رایگان دولتی شناسنامه، کارت ملی سرپرست و اعضای خانواده، کدپستی، قبض برق و اجاره نامه است.متقاضیان برای ثبت‌ نام به سایت ثبت نام زمین رایگان (سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن) به آدرس saman.mrud.ir مراجعه کنند.