با توجه به فعال شدن دوربین های پایش شهری و در جهت کنترل ترافیک ، سرعت و جلوگیری از حوادث رانندگی و اعمال جریمه سرعت مجاز را در رانندگی رعایت بفرمایید .

با توجه به فعال شدن دوربین های پایش شهری و در جهت کنترل ترافیک ، سرعت و جلوگیری از حوادث رانندگی و اعمال جریمه سرعت مجاز را در رانندگی رعایت بفرمایید .

  • منبع خبر : پایگاه خبری تریبون کاشان https://eitaa.com/tribunekashan