آشنایی با رشته مهندسی مکانیک سیالات (تبدیل انرژی) و فرصت‌های شغلی آینده سخنران: دکتر حمیدرضا شهبازیان (عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان) شنبه ۱۱ آذر ۱۹ تا ۲۰:۳۰،سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی مکانیک (ساختمان ساتر)

آشنایی با رشته مهندسی مکانیک سیالات (تبدیل انرژی) و فرصت‌های شغلی آینده سخنران: دکتر حمیدرضا شهبازیان (عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان) شنبه ۱۱ آذر ۱۹ تا ۲۰:۳۰،سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی مکانیک (ساختمان ساتر)