کارگاه تخصصی با موضوع: مروری بر ضوابط ومقررات آیین‌نامه‌ ارتقا‌ و گزارش از وضعیت انجمن های علمی کشور با ارائه گواهی دانش افزاییسخنران: دکتر علی ایرانمنش، دبیر کمسیون انجمن های علمی کشور نماینده وزیر علوم در هیئت ممیزه دانشگاه کاشان(۱۴آذرماه ساعت ۸تا۱۲ دانشگاه‌کاشان، ساختمان مرکزی،سالن‌ سردار‌ شهید‌ قاسم سلیمانی)

کارگاه تخصصی با موضوع: مروری بر ضوابط ومقررات آیین‌نامه‌ ارتقا‌ و گزارش از وضعیت انجمن های علمی کشور با ارائه گواهی دانش افزاییسخنران: دکتر علی ایرانمنش، دبیر کمسیون انجمن های علمی کشور نماینده وزیر علوم در هیئت ممیزه دانشگاه کاشان(۱۴آذرماه ساعت ۸تا۱۲ دانشگاه‌کاشان، ساختمان مرکزی،سالن‌ سردار‌ شهید‌ قاسم سلیمانی)

  • منبع خبر : پایگاه خبری تریبون کاشان https://eitaa.com/tribunekashan