در ۳۲ ماه گذشته، قیمت مسکن در چین در ۲۹ ماه کاهشی بوده است. کاهش گزارش شده به بیش از ۱۰% می‌رسد. واحد پول چین، یوان نیز تضعیف شده است. در مقابل، از زمان شروع کاهش قیمت مسکن، طلا ۴۶% بازدهی (به یوان) به ثبت رسانده است

در ۳۲ ماه گذشته، قیمت مسکن در چین در ۲۹ ماه کاهشی بوده است. کاهش گزارش شده به بیش از ۱۰% می‌رسد. واحد پول چین، یوان نیز تضعیف شده است. در مقابل، از زمان شروع کاهش قیمت مسکن، طلا ۴۶% بازدهی (به یوان) به ثبت رسانده است