حوزه / به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی، ۵۰ اصله نهال درخت زیتون به جهت اعلام همبستگی و همدلی با مردم مظلوم و مقاوم فلسطین، در محدوده خوابگاه شهید احمدی روشن دانشگاه کاشان کاشته شد.

حوزه / به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی، ۵۰ اصله نهال درخت زیتون به جهت اعلام همبستگی و همدلی با مردم مظلوم و مقاوم فلسطین، در محدوده خوابگاه شهید احمدی روشن دانشگاه کاشان کاشته شد.